Resimli Şantaj Cezası

Resimli şantaj cezası, şantaj suçuyla karşı karşıya kalan kişilerin oldukça merak ettiği konuların başında geliyor. Şantaj suçuna baktığımızda, madde metninde bu suçun görünüş şekillerine göre iki kısma ayrıldığını, bunlar haricide ceza bazında bir ayrıma gidilmediğini görüyoruz. Şantaj suçunun kanun maddesinde nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için “Şantaj Suçu TCK” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Resimli şantajın hem eski sevgili şantajı adını verdiğimiz şantaj türünde hem de sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj türünde mümkün olduğunu görüyoruz. Karşısındaki kişinin özel, müstehcen fotoğraflarını kayıt altına alan şantajcının farklı şeyler talep etmesi, aksi halde elde edilen görüntülerin mağdurun yakınlarıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da çeşitli sitelerde paylaşılacağı tehdidini içeren şantaj türüdür.

Bu makalede, resimli şantaj suçunun işleniş şekli, resimli şantaj cezası ve resimli şantaj ceza oranını etkileyen faktörleri incelemiş olacağız. Konu hakkında detaylı bilgi almak için “Resimli Şantaj Cezası” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Resimli Şantaj Cezası Nedir?

Resimli şantaj cezası TCK m.107 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Madde metnine baktığımızda açık şekilde görülüyor ki resimli şantaj cezası, suçun maddi ve manevi unsurlarının birlikte bulunduğu hallerde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargılama sırasında bazı özel şartların taşınması halinde hükmün açıklanmasının geride bırakılması yargılama sonunda kurulan hükmün sanık açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaması hali resimli şantaj suçu için de geçerlidir. Bu durumun söz konusu olabilmesi için bazı özel şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmemiş olması gerekir,
  • Sanığın kişilik özellikleri ile duruşma süresince sergilediği tutum ve davranışlarının mahkeme tarafından göz önüne alınıp yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir,
  • Suçun işlenmesi sebebiyle mağdurun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.
  • Bunun yanında, yargılamaya konu oluşturan suç açısından 2 yıl veya daha kısa süreli hapis cezası ya da adli para cezasının hükmedilmiş olması gerekmektedir.

Resimli şantaj suçuna ilişkin bir yargılamada bu kriterlerin sağlanması halinde hükmün açıklanmasının geride bırakılması söz konusu olabilecektir.

Resimli Şantaj Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

Özel görünüş şekilleri başlığı altında yer alan teşebbüs, içtima, iştirakin söz konusu olduğu durumlarda resimli şantaj cezasının da değişebildiğini görüyoruz. Teşebbüs genel olarak şantaj suçunda pek rastlanılan bir olgu olmasa da bazı istisnai durumlarda mümkün olabilmektedir. Teşebbüsün söz konusu olduğu hallerde resimli şantaj cezası belirlenirken indirime gidilmesi söz konusu olacaktır.

Resimli şantaj suçunda, aynı suç işleme kararı ile tek bir kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez şantaj suçunun işlenmesi ve tek bir fiille aynı anda birden fazla kişiye karşı resimli şantaj suçunun işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle durumların varlığı halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca resimli şantaj cezası belirlenirken artırım yapılması söz konusu olabilecektir.

İştirak bakımından, resimli şantaj suçunda bir farklılık görülmemektedir. Diğer suçlar gibi resimli şantaj suçuna iştirakin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Şantajcının ya da diğer bir ifade ile failin eyleminin birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet vermesi halinde ise resimli şantaj cezası olarak bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren cezanın belirlendiği kabul edilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Mahkeme tarafında yapılan değerlendirme sonucu, somut olayın özelliklerine göre makul bir cezaya hükmedilecektir. Bu noktada verilen ceza madde metninde yer aldığı şekilde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası sınırları dahilinde verilecektir. Verilen cezanın tespitinde ceza muhakemesine ilişkin olan hakimin takdiri indirim hakkının etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şartların taşınması halinde hapis cezasına hükmedilebilecektir.

2. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaj mağdurlarının bu suçtan korunmak ve kurtulmak için başvurabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır. Şantaja uğrayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın yapılan şantaja taviz vermemek olduğunu söyleyebiliriz. Şantajdan kurtulma yolları hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmında yer alan, şantaja ilişkin yazılarımıza göz atabilirsiniz.

3. Resimli şantaj cezası paraya çevrilir mi?

Resimli şantaj cezası da TCK m.107 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız şekilde, resimli şantaj cezası için madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası hükmedilmiştir. Somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından re’sen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu noktada hakimin takdiri indirim hakkını kullanması ve verilen cezanın bir yıllık alt sınırdan verilmiş olması şartı aranacaktır.